Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bell Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Krzysztof Pałyska z siedzibą w Józefowie (05-410), ul. Graniczna 79G, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5320004887, REGON 002054098.


 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Krzysztofa Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@bell.com.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • kontaktu do przekazania informacji handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • zawarcia oraz prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedsiębiorstwie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwa, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą współpracownicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty zewnętrzne, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia.


 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.


 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.


 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Inspektorowi Ochrony Danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.


 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.


 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Privacy Policy

Dear Sir/Madam,

In accordance with the obligations of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 concerning the processing of personal data we have updated our privacy policy. Please read the following information.

The administrator of your personal data is Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bell Krzysztof Pałyska located in Józefów at ul. Graniczna 79G, NIP: 5320004887

In all matters related to your data processed by the Administrator, please contact the Personal Data Controller available at the following e-mail address: iod@bell.com.pl.

Your personal data is processed by the Administrator in connection with the implementation of the contract for the provision of hotel, catering or recreational services based on a properly concluded contract. Taking care to protect your, own and other physical persons’ legitimate interests, the administrator also processes personal data in case of the need to investigate claims related to the services. In addition, the administrator processes the data for the purposes imposed on him by the applicable law and in the company's legitimate business interests as marketing and providing the highest quality services. If you express your permission, the Administrator will direct your marketing information on the current service offerings, promotions and events by e-mail.

With your permission, the Administrator may collect personal data when using the web pages automatically through "cookie" files and the IP address of the user's device. These data are used to monitor traffic on websites, use the functions provided for them and may be necessary for their proper operation. At any time you can limit or exclude them by the appropriate configuration of the device.

Your personal data may be transferred to companies and external specialists with whom the Administrator has concluded an appropriate agreement for the provision of IT services and authorities and institutions authorized to do so under the applicable law. The administrator processes personal data only to the necessary extent, for a period appropriate to the purpose for which they were obtained or until revocation of the given consent. Refusal to provide personal data may prevent the Administrator from providing services.

You have the right to request from the administrator access to personal data, the right to rectify it, delete or limit processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with the supervisory authority.

The administrator does not make automated decisions based on personal data, including not make profiling referred to in art. 22 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016

zaktualizowano / updated: 24.05.2018