Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dokonaliśmy aktualizacji naszej polityki prywatności. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bell Krzysztof Pałyska z siedzibą w Józefowie (powiat otwocki) przy ulicy Granicznej 79G, NIP: 5320004887

 

We wszelkich sprawach związanych z Państwa danymi, należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych dostępnym pod adresem e-mail ado@palac-galiny.pl.

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych lub rekreacyjnych na podstawie odpowiednio zawartej umowy. Dbając o ochronę prawnie uzasadnionych interesów Państwa, własnych i innych osób fizycznych, Administrator przetwarza dane osobowe  również na wypadek konieczności dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizowanymi usługami. Ponadto, Administrator przetwarza dane w celach nałożonych na niego przez przepisy obowiązującego prawa oraz usprawiedliwionych celach prowadzonej działalności jak marketing czy zapewnienie najwyższej jakości usług. Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, Administrator kierować będzie do Państwa informacje marketingowe dotyczące aktualnej oferty usług, promocji i wydarzeń drogą elektroniczną.

 

Za Państwa zgodą Administrator może zbierać dane osobowe podczas korzystania ze stron internetowych obiektu automatycznie za pośrednictwem plików „cookie” oraz adresu IP urządzenia użytkownika. Dane te służą monitorowaniu ruchu na stronach www, korzystaniu z przewidzianych na nich funkcji i mogą być niezbędne do ich prawidłowego działania. W każdym czasie mogą Państwo dokonać ich ograniczenia lub wyłączenia poprzez odpowiednią konfigurację urządzenia.

 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane firmom i specjalistom zewnętrznym, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę świadczenia usług IT oraz organom państwowym i instytucjom uprawnionym do tego na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie, przez okres właściwy dla celu w jakim zostały pozyskane lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Brak podania danych osobowych może uniemożliwić Administratorowi realizację usług.

 

Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego.

 

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania, o których mowa w art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r.

 

Privacy Policy

Dear Sir/Madam,

In accordance with the obligations of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 concerning the processing of personal data we have updated our privacy policy. Please read the following information.

 

The administrator of your personal data is Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bell Krzysztof Pałyska located in Józefów at ul. Graniczna 79G, NIP: 5320004887

 

In all matters related to your data processed by the Administrator, please contact the Personal Data Controller available at the following e-mail address: ado@palac-galiny.pl.

 

Your personal data is processed by the Administrator in connection with the implementation of the contract for the provision of hotel, catering or recreational services based on a properly concluded contract. Taking care to protect your, own and other physical persons’ legitimate interests, the administrator also processes personal data in case of the need to investigate claims related to the services. In addition, the administrator processes the data for the purposes imposed on him by the applicable law and in the company's legitimate business interests as marketing and providing the highest quality services. If you express your permission, the Administrator will direct your marketing information on the current service offerings, promotions and events by e-mail.

 

With your permission, the Administrator may collect personal data when using the web pages automatically through "cookie" files and the IP address of the user's device. These data are used to monitor traffic on websites, use the functions provided for them and may be necessary for their proper operation. At any time you can limit or exclude them by the appropriate configuration of the device.

 

Your personal data may be transferred to companies and external specialists with whom the Administrator has concluded an appropriate agreement for the provision of IT services and authorities and institutions authorized to do so under the applicable law. The administrator processes personal data only to the necessary extent, for a period appropriate to the purpose for which they were obtained or until revocation of the given consent. Refusal to provide personal data may prevent the Administrator from providing services.

 

You have the right to request from the administrator access to personal data, the right to rectify it, delete or limit processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with the supervisory authority.

 

The administrator does not make automated decisions based on personal data, including not make profiling referred to in art. 22 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016

zaktualizowano / updated: 24.05.2018